จองแพ็คเก็จทัวร์

 • ชื่อแพ็คเก็จทัวร์
  1.ทัวร์จอร์แดน JORDAN EXCLUSIVE - 7วัน4คืน
 • รหัสทัวร์
  :  JD01
 • ประเทศ
  :  JORDAN
 • ระยะเวลา
  :  7วัน4คืน (-)
 • ระดับทัวร์
 • ช่วงเวลาเดินทาง : JUN - DEC 2018
 • 98,900 บาท/คน ผู้ใหญ่
 • 95,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
 • 92,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
 • 89,900 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
 • 114,900 บาท/คน ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม)
 • รายละเอียดผู้จอง
 • รายชื่อผู้เดินทาง
 • จำนวน
  ผู้ใหญ่ {{mtotal1() | number:0}} บาท
  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน {{mtotal2() | number:0}} บาท
  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) {{mtotal3() | number:0}} บาท
  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) {{mtotal4() | number:0}} บาท
  ผู้ใหญ่ + (พักเดี่ยวชำระเพิ่ม) {{mtotal5() | number:0}} บาท

  รวมจำนวนเงิน {{gtotal() | number:0}} บาท